• Бүрүткел

Тыва эр аттан сүмелеп көрүңерем?

+2 бадылал
Тыва эр аттардан сүмелеп көрүңерем, четтирдим улуу-биле!
Айда-Сай 18 Июль, 14 айтырыг салдынган
Үлежир:

20 харыы

0 бадылал

- А -
------------

Агаа
Агбаан
Адар-оол
Адыг
Адыгбай
Адыгжы
Алаш-оол
Амажык
Амдакай
Амыйлан
Амырбит
Aмыр-оол
Амыртаа
Анай-оол
Анзат
Ангырбан
Ангыр-оол
Анчы
Анчы-оол
Арандол
Арандюу
Аранчын
Араптан
Арапчор
Арбай-оол
Аржаалай
Арзылан
Артаа
Артына
Ачыты

Үндезини: 
http://www.nazovite.ru/tuvinskie/man/
 

admin 18 Июль, 14 харыылаттынган

Айлаана Золотова

Айдыс, Айхаан, Сайхан, Айдан, Уран-Херел, Отчугаш, Белек, Эрес, Аяжы, Саян, Чаян, Тоорук, Айдаш, Субудай, Сайдаш, Самбажык, Чиңгис, От-Сурен, Алдын-Херел, Ай-Херел, Айыраң

0 бадылал

- Б -
------------

Баазан-оол
Бавуу
Бадаа
Бады
Бады-Лама
Бадыраа
Бады-Сагаан
Бады-Сюрюн
Базыp
Базыр-оол
Базыр-Сат
Байыр-оол
Байыскылан
Балдан
Балчый
Балчый-оол
Балчыp
Балчыр-оол
Бегзи
Билчиир-оол
Бимбин
Бирлей
Бичелдей
Бичемей
Бичен-оол
Биче-оол
Болат
Бораандай
Боракай
Борбак-оол
Буян
Буянды
Бюрбю
Бюрбюжал
Бюрбюжап
Бюрбюлдей
Бюрбээ
Бюрзекей

Үндезини: http://www.nazovite.ru/tuvinskie/man/

admin 18 Июль, 14 харыылаттынган
0 бадылал

- Д - 
------------

Даваа-Доржу
Даваалай
Даваа-Самбуу
Дагбажык
Дажы
Дажы-Даваа
Дажы-Дамба
Дажы-Дондуп
Дажыжык
Дажы-Мидек
Дажыннай
Дажы- Самбуу
Дажы-Сан
Дажы-Серен
Дакпай
Далай-оол
Далчын
Дамба
Дамбаа
Дамба- Даржаа
Дамба- Хуурак
Дамбуу
Дамдакай
Дамдын
Дамдын-оол
Дамдынчап
Дандар
Дандар-оол
Данзын
Данзыпай
Данзын-оол
Данзырын
Даржаа
Даржай
Дарыйгы
Дарый-оол
Дарыма
Дары-Сюрюн
Дастай-оол
Даш-оол
Делег
Делгер
Делгер-оол
Дембирек
Демир
Демир-оол
Демир-Хая
Демчик
Дендип
Диинмей
Дирчин
Довуу
Дозур-оол
Дондук
Дондуп
Доднуп-пай
Допчаа
Дордуп-оол
Доржан
Доржат
Доржу
Доржу-Даваа
Доржу-Комбу
Доржулан
Доржулдай
Доруг-оол
Доруун-оол
Достай
Достай-оол
Достак-оол
Дуганчы
Дукар
Дундума
Дюгер
Дюгержаа
Дюгюр-оол
Дюкцют-оол
Дюрген-оол
Дыртый-оол
Дыртык-оол

Үндезини: http://www.nazovite.ru/tuvinskie/man/

admin 18 Июль, 14 харыылаттынган
0 бадылал

- Ё -
------------

Езуту
Ендан
Ендан-Самбуу
Ензук
Ензак

Үндезини: http://www.nazovite.ru/tuvinskie/man/

admin 18 Июль, 14 харыылаттынган
0 бадылал

- И -
------------

Идам-Сюрюп
Иймажап

Үндезини: http://www.nazovite.ru/tuvinskie/man/

admin 18 Июль, 14 харыылаттынган
0 бадылал

- К -
------------

Кажын-оол
Калдар-оол
Калзан
Камаадыр
Кандан
Kaнчыыр
Kaнчыыp-оол
Кан-оол
Капшы-оол
Кара-оол
Карашпай
Кежиккей
Кенден
Кенденбил
Кенин-Лопсан
Кертик-оол
Кецил
Кецил-оол
Ким-оол
Комбу
Ком6уй
Комбуй-оол
Концай
Конгар
Конгар-оол
Конзай
Конзай-оол
Коцаа
Кошкар-оол
Кёрген-оол
Кунгаа
Кушкаш-оол
Кюдерек
Кюдер-оол
Кюндюп
Кюндюп-Сюрюн
Кюндю-Сан

Үндезини: http://www.nazovite.ru/tuvinskie/man/

admin 18 Июль, 14 харыылаттынган
0 бадылал

- Л -
------------

Лаажап
Лаа-Сюрюн
Лагба
Лакпа
Лама
Ламажап
Ламажык
Лама-Сюрюн
Ланзыы
Лаптан
Лопсан
Лопсан-Доржу
Лопсан-Кенден
Лопсаннаар
Лопсан-Серен
Лопсанчап
Людюжап
Люндюп

Үндезини: http://www.nazovite.ru/tuvinskie/man/ 

admin 18 Июль, 14 харыылаттынган
0 бадылал

- М - 
------------

Маадыр-оол 
Магаарты
Maксыp
Мандараа
Манчын
Манчын-оол
Maнгыр
Маннай-оол
Мартаа
Мартаажык
Маспык-оол
Матпа
Медээчи
Мижит
Мижит-оол
Моламдай
Монгалбии
Монгул-оол
Мёжюктюг
Мёнге-Байыр
Мёнге-Далай
Мёнгюн-оол
Мунзук
Мындырыймаа

Мындырыяа
Наадым

Үндезини: http://www.nazovite.ru/tuvinskie/man/

admin 18 Июль, 14 харыылаттынган
0 бадылал

- Н -
------------

Наадым
Назын
Назын-оол
Назынчап
Назыты
Найдан
Найдын
Намдак
Намдакай
Намдараа
Намчак
Намчыл
Намчылак
Намчы-оол
Натпит- Оол
Номзат
Нордуп-оол
Нюрзат

Үндезини: http://www.nazovite.ru/tuvinskie/man/

admin 18 Июль, 14 харыылаттынган
0 бадылал

- О -
------------

Ойдуп
Ойдуп-оол
Оолак
Оолаккай
Оолчуккай
Опай
Опай-бол
Оргу
Орлан
Орлан-оол
Ортунай
Ортун-Назын
Ортун-оол
Орус-оол
Оскал-оол
От-оол
Оттугаш
Оттуг-оол
Оттук-оол
Очур
Очурбаанак
Очур-оол
Оюн-оол
Олзей
Олзей-оол
Ольчей
Ольчей-оол
Онер-оол
Орнюгю

Үндезини:http://www.nazovite.ru/tuvinskie/man/

admin 18 Июль, 14 харыылаттынган

Кирип моорлаңар!

Айтырыгларыңар салбышаан,
Бар айтырыгларга харыылавышаан,
Бот-боттарывыска дузалажыылы!!!

...