• Бүрүткел

Кегээн-Булак дээр аржаанны билир кижи бар бе?

0 бадылал

Кегээн-Булак дээр аржааны билир кижи бар бе? Кандыг чүвел? Барып турган улус бар болза харыылап берип көрүңерем

кегээн - булак дээр аржааны билир кижи бар бе? кандыг чувел? барып турган улус бар болзахарыылап берип корунерем

Үндезини: http://vk.com/wall-52907343_8169
admin 20 Июль, 14 айтырыг салдынган
Үлежир:

2 харыы

+1 бадылал
Экии! Кегээн-Булак дээрге бистин кожуунувустун онзагай чараш бойдустуг аржааннарывыстын бирээзи... Турар чери база дыка таарымчалыг, ыжык черде. Чедип алыры база эки, Чадаана хоорайдан ырак эвесте турар.Чадаана хоорайнын чырып турар дунеки оттарын база Аржаандан коруп ап болур...Аржаанда ам бо 2014 чылда баарымга 3 шорга ажылдап турар чорду. Дыштанып, кадыкшылын быжыглап ап кээп турар чоннувустун саны энмежок... Олар оон-биле чергелештир,кат моогузун база чыып ап турарлар. Аржаанын дээштиин, онзазын чон кайгап ханмайн чанып турар. Анаа чартыктап аараан улус безин каш чыл улай киргенинин туннелинде сегип экирээн деп чугаалар бар. Аржаанче кээп дыштанып, ог-булелеринер биле уттундурбас чараш чайнын хонуктарын эртирип ап турунар. Аржаанга келгеш сагыыр дурумнерни хажытпайн, аъш чеминернин бажын санче салып, ак суттуг шайынарнын устун чажып...чалбарып тейлээш кадык чаагай аас-кежиктиг болурунарны кузедим. Сагыштан аарыыр,сузуктен сегиир- ЧЕТТИРДИМ!!!
Вика 11 Сен, 14 харыылаттынган
0 бадылал

Valentina Homushcu

Эки аржаан деп билир мен. Тайга эдээнде, дагдан элбек кылдыр унуп чыдар, турар чери Бел аржаанын сагындырар. Соок-даякка эки. Тоогузу база онзагай. Даянгыыштыг келген улус анаа кылаштай бээр. Арыг-силиг талазы-биле база эки. Оске аржаанарда ышкаш толевир чок. Бо чылын кандыг ирги. 2010-2013 чылдарда улгады берген назылыг авамны киирип турган бис. Агаар бойдузунга тааржыр экисинер чорду. 2 шоргаларлыг кабинкаларлыг. Ырак эвесте малчыннар, сут успес. Каттап, моогулеп, тооруктап ап база болур.

admin 25 Авг, 14 харыылаттынган

Кирип моорлаңар!

Айтырыгларыңар салбышаан,
Бар айтырыгларга харыылавышаан,
Бот-боттарывыска дузалажыылы!!!

...