• Бүрүткел

Тевекти канчалдыр кылырыл? Азы кайыын садып алырыл?

+1 бадылал
admin 16 Янв, 15 айтырыг салдынган
Үлежир:

4 харыы

0 бадылал

Бодал Ру

школачы тургаш, кыжын ыяап-ла кылып алгаш, ойнаар турган бис :)

1) коргулчунну борбак кылдыр эзилдиргеш, 
2) оон ортузун үттеп алыр силер, 
3) ол үтке шпагаттан дүктелдиргеш, адаандан өртедип чыпшырып алыр турган бис.

admin 05 Фев, 15 харыылаттынган
0 бадылал

Анай Монгуш

Коргулчунну эзилдирип алгаш, борбак хевирлиг кылдыр кылып алгаш, ортузун бичии ойбактап алыр сен, оон ол ойбак иштинче дүк (сарлык дүгү,аьт кудуруунуң дүгү азы өшкү дүгү-биле-даа) кылып алыр-ла боор бодүүнү-биле. Оон аар чүвеге базырып каар сен.

admin 05 Фев, 15 харыылаттынган
0 бадылал

Татьяна Биче-Оол

Коргулчунну машинаның эрги аккумуляторундан ап болур. Печканың хүүрегинге коргулчунну печка аксынга отка эзилдирбишаан, өшкү дүгүн тудуштуруптар.

"Өлчей" садыынга турган че чогум.

admin 05 Фев, 15 харыылаттынган
0 бадылал
коргулчунну эргискеш, борбак кылдыр кудуп аар силер(коргулчунну кударда ортузуга улуг кадаг-ла салып аар) оон ол ортузунда унче шпагатты(дыка ковудетпес омашка тевек аартай бээр, дыка эвээжетпес база омашка тевек анаа уш-бааш чок чаштап туруп бээр) сукаш адаандан от-биле ортедиптер(шпагат уштумас кылдыр)
Балчинмай Хорагай 15 Фев, 15 харыылаттынган

Кирип моорлаңар!

Айтырыгларыңар салбышаан,
Бар айтырыгларга харыылавышаан,
Бот-боттарывыска дузалажыылы!!!

...