• Бүрүткел

Бүдүн өскүс дээш берген бажыңны дедир хавырып аппарып болур чүве бе?

0 бадылал

Экии! бүдүн өскүс дээш суурда бажың алган мен. Бо чылын январьда средний дооскаш ам бо чаа өөредилге чылында университетке өөренип эгелээр мен ол бажыңыңга орбас болзуңза өске кижиге берипсе бис дээр аан мындыг таварылгада канчаптайн өөредилгем каап шыдавас мен бажыым база өске уска берип шыдавас-дыр мен. Оон канчаар мен бажың чок?!

Үндезини: http://vk.com/bodalru?w=wall-63563713_775
admin 27 Май, 14 айтырыг салдынган
Үлежир:

4 харыы

0 бадылал

Чойгана Даваа

5 чылдын дургузунда оскус уруг хуужудуп ап шыдавас, а чугле соц. найм керээлиг чуртап болур деп харыыны кожууннун чагыргазы берип турар, ол 5 чылдын дургузунда кожуун чагыргазы ол бажынны дедир хавырып болур эргелиг дээр. Ынчангаш бо чуулдерден ап коорге оскус уругну камгалаптар хоойлу чок деп турар хевирлиг деп бодап олур мен.

admin 28 Май, 14 харыылаттынган
0 бадылал
5 чыл ишти соцнаймга турар оон хуужудуп болур деп бижип турар-дыр улус.
http://www.yurist-online.net/question/31318

Бо формуда болза дөмей хуужударынче документилерни дужаап шенеп көөр болза эки дээр-дир. Оон хүлээвес болза, чүге хүлевээнин саазын кырынга харыызын алгаш. Оон ыңай канчаарын боданыр деп сүмелеп турар-дыр.
http://forum.garant.ru/read.php?7,1918969

Хуужудуп алган улус бал болза оларның бодалын дыңнаан болза солун боор деп бодаар дыр бис.
admin 28 Май, 14 харыылаттынган
0 бадылал

Нанзатовна Монгуш

Ооренип кирип алган деп справкадан апарып бер ол кол чылдаганн болур!

admin 16 Июнь, 14 харыылаттынган
0 бадылал
ооредилген черинден справкадан бижиткеш чедирип бер.ооренип турар кижинин бажыын черле албас боор. кажан садып саарыптар болза куруне дедип апаар боор, ынчангаш 5 чыл ишти албан чурттаар ужурлуг.
Айс 02 Июль, 14 харыылаттынган

Кирип моорлаңар!

Айтырыгларыңар салбышаан,
Бар айтырыгларга харыылавышаан,
Бот-боттарывыска дузалажыылы!!!

...