• Бүрүткел

Адазының домзактап чорааны дээш мээң ажы-төлүм өзүп келгеш таптыг ажыл тып шыдавас боор бе?

0 бадылал

Экии!

Мээң өөм ээзи амгы үеде домзактап чоруур. Он ай төнчүзүнде үнер.

Муңгараар чүвем бар. 2 оолдуг бис. Ам папазының домзактап чорааны дээш мээң оолдарым өзүп келгеш таптыг ажыл тып шыдавас боор бе? Органнарга суг ажылдап болбас боор бе?

Папазы база мунгараар ол дээш. Буруузун миннип турар. Бо херектен үнүп келгеш таптыг ажылга тургустунуп шыдаар ирги бе? Улус чугаазын дыңнаарга домзак соонда каш чылдар эрткен соонда домзактаваан апаар деп ол шын бе? Таанда адазының буруузу дээш чаш ажы-төлүвүс чуртталгазы кандыг боор? Ол херээн үнүп келген соонда күрүнениң ажылын кылып тургаш хагдыртып болур ирги бе. Шуут судимость чок кылдыр? Харыылап берип көрүңерем.

Ажы-төлүм кончуг-дур чүү-даа канчаар. Азы отцовствозун алдыртып кааптар бе деп-даа бодай бээр дир мен. Бадылганы база ( развод)

Экии! Мээн оом ээзи амгы уеде домзактап чоруур. Он ай тончузунде унер. Мунгараар чувем бар. 2 оолдуг бис. Ам папазынын домзактап чорааны дээш мээн оолдарым озуп келгеш таптыг ажыл тып шыдавас боор бе? Органнарга суг ажылдап болбас ббор бе? Папазы база мунгараар ол дээш. Буруузун миннип турар. Бо херектен унуп келгеш таптыг ажылга тургустунуп шыдаар ирги бе? Улус чугаазын дыннаарга домзак соонда каш чылдар эрткен соонда домзактаваан апаар деп ол шын бе? Таанда адазынын буруузу дээш чаш ажы-толувус чуртталгазы кандыг боор? Ол херээн унуп келген соонда куруненин ажылын кылып тургаш хагдыртып болур ирги бе. Шуут судимость чок кылдыр? Харыылап берип корунерем. Ажы-толум кончуг-дур чуу-даа канчаар. Азы отцовствозун алдыртып кааптар бе деп-даа бодай бээр дир мен. Бадылганы база ( развод)

Үндезини: http://vk.com/wall-55140816_4235
admin 06 Июль, 14 айтырыг салдынган
Үлежир:

1 Харыы

+1 бадылал
Амгы үеде безин ол ада-иезиниң херектери дээш органнарга ажылдатынмас боор, ам силерниң ажы-төлүңер өзүп кээп турда таа кандыг берге апаар. Домзактап чораан соонда "срок давности" деп че бар, ооң соонда билдириишкин бижип тургаш ужулдуртуп каап болур. Чамдык улустуң соңгаарга оруп чораан херээ Тывага ажылдаарга көзүлбейн баар чорду.
Айс 06 Июль, 14 харыылаттынган

Кирип моорлаңар!

Айтырыгларыңар салбышаан,
Бар айтырыгларга харыылавышаан,
Бот-боттарывыска дузалажыылы!!!

...