• Бүрүткел

Дайынга азы дайын үезинге тураскааткан тыва шүлүктерден айтып бериңерем?

+2 бадылал
аалчы талазындан 17 Апр, 15 айтырыг салдынган
Үлежир:

5 харыы

0 бадылал

           Кожамык

Артык күштүг шынзылгадан
Аттан салгаш алган болза, 
Ада-чурттуң дайынынче 
Аъттангаштың тутсуп орза. 

Кончуг күштүг шынзылгадан
Холга тудуп алган болза,
Хосталганың дайынынче,
Хора тутсуп орган болза. 

аалчы талазындан 17 Апр, 15 харыылаттынган
0 бадылал

Дайынга каргыш, тайбыңга йөрээл

Чеди сылдыс Долаан-Бурган
Сеткил өөртүп чырып турзун.
Чедирикчи ракеталар
Черден ынаар шуутпазын!

Ядролуг дайын өрттү
Ырактан-даа, чооктан-даа
Чечектелген чуртталгалыг
Черивисти хуюктап боор.

Сылдыстардан дайын кылыр
Сылдаг тыппаан Рейганның
Чылыг караа согураарып,
Чырык шолбан көрбес болзун!

Чээрби бир век – тайбың үе чыл
Черле мөңге делгерезин!
Чеди сылдыс Долаан-Бурган,
Сеткил өөртүп, чырып турзун!

© Шаңгыр-оол Куулар

admin 18 Апр, 15 харыылаттынган
0 бадылал

       Авамның ынак оглу

Эдектери орлуп калган шинель кеткен,
Эдик-хеви кызыл-мыңгы — балыгланган,
Эрги хынныг ланчыы чүктээн орус кижи
Эрик кыдыы кезек өгге халдып келген.

Аалга турган чаңгыс кадай корга бергеш,
— Аалың кайдал, адың кымыл, чүге чор сен?
Кандыг албан ужурунда халдып үнгеш,
Кайы суму чедериң? — деп айтырыпкан.

— Алыс чуртум орус чурту, ырак, угбай,
Адым-шолам: орус оглу Огонек дээр.
Аалың ишти канчап барган, чүге чогул?
Аралажып таныжар дээш келдим — диген.

Орус мен деп сөстү дыңнааш, актар сактып,
Онза кайгап, кара бодап, өскелексеп,
Бөргүн көрүп олурарга, сылдыс чайнаан,
Бөдүүн, чазык арнын көргеш, хөңнү чымчаан.

— Аалым ишти, ажы-төлұм — дөгерези
Ары-бөрү аглай берген, мында чогул.
Удавайн чедип келир, манап ор — деп,
Удур көрбейн, арай чажыт харыы берген.

Орус кижи улам чазык каттырыпкаш,
Олурбайн, далаш-биле аъттаныпкан.
Кадай үнгеш, көрүптерге, ырак эвес
Хамык шериг хайнып эртип турар болган.

Кадай ол-ла кайгап-харап чоруп турда,
Хамык чону — оглу, кызы дөгерези
Демги келген шериг-биле каттыжыпкан,
Демниг, күштүг тиилеп турар, мындыг болган.

Бир-ле катап улуг оглу Опай-биле 
Биеэги-ле орус кижи кады келген.
Бөргүн көрүп олурарга, сылдыс чайнаан,
Бөдүүн арнын база көргеш хөңнү чымчаан.

Ужурашкан санында-ла улам танып, 
Ужа, төжүн салып берип, эргеледип,
Орус кижи ынчап тура, ынак оглу
Опайы дег, хөлчок ынак оглу болган.

Чудагыже тулчуп тургаш, тиилеп үнгеш,
Чуртталганың орук, эжиин ажыдышкаш,
Огонек оон чуртундува чана берген,
Ол-ла хевээр утпас ынак оглу болган.

© Степан Сарыг-оол 

admin 20 Апр, 15 харыылаттынган
0 бадылал

             Буянныг ие 

Төрээн черге ында-хаая чеде бергеш,
Төрелзинип кире дүжер баыңым бар.
Төөгү шагның, суурда чоннуң улуу болур
Дөңгүр баштыг кырган иеэ дужа бээр мен.

Эки тура дайзынчының авазынга
Эрткен күзүн база чордум. Шайлап эрттим.
Ужук сыптааш, узун даңза соргулап каап,
Уруг чучаан белек кылдыр даарап орду.

Катап-катап номчуда бээр чагаа бижиин,
Каапкан дег, аптарадан ужулбады.
Оглумну дээш ыглай кааптар ажыг муңгаан
Орта дагы көргүспеди. Шириин болду.

«Оран делгем — улуг болгай. Бир-ле черде
Оглум чыдар. Билбес-тир мен. Ынчалза-даа
Оглум херээн салгап алыр чаштар барда,
Ондап-остааш чоор мен» — дээр авай чораан.

© Монгуш Кенин-Лопсан

аалчы талазындан 20 Апр, 15 харыылаттынган
0 бадылал

Байыр-Монге Бандан

Константин Михайлович Симонов. "Жди меня". 1941 ч.
Владимир Седипович Серен-оол очулдурган.  1980 ч.
 

Мени мана.

Ээп кээр мен, мени мана,
Эчизинге чедир мана,
Сагыш-сеткил кударадыр
Чаъстыг өйде мени мана.
Харлыг хатта мени мана,
Кааңда-даа мени мана,
Өске улус уттупса-даа,
Өжегерээн мени мана.
Херии черден бижээн чагаам
Келбезе-даа, мени мана,
Хамык өөрүм чөгел төткеш,
Келбезе-даа, мени мана.
Ээп кээр мен, мени мана,
Элек иргин түңнел кылып,
«Чеже манаар» соксап каг дээр
Сеткилдерге согугдан бер.
Айдың черде мени чок деп,
Авам, оглум бүзүреп боор.
Өөрүм безин таакпылажып,
Өөмге чыглып келир магат.
Шак ол шакта адым адап,
Сактыышкынның доюн кылза,
Арага-даа амзавайн,
Амылыг деп мени мана.
Эрлик оран өжү кылдыр
Ээп кээр мен, мени мана,
Өлүрүмнү мээ хүрүмнээннер
Өлчейлиин!- деп магадаай аан.
Канчап дириг артканымны
Хары улус кайын билир.
Эчис шынчы манаашкының
Эжиң мени камгалаан-дыр.
Өске кымдан артык кылдыр
Өскерлиш чок манап билген
Бодалда чок шыдамыыңны
Боттарывыс билип артаал.

admin 05 Май, 15 харыылаттынган

Дөмей айтырыглар

+2 бадылал
6 харыы
аалчы талазындан 21 Май, 15 айтырыг салдынган
+3 бадылал
1 харыы
аалчы талазындан 20 Апр, 15 айтырыг салдынган

Кирип моорлаңар!

Айтырыгларыңар салбышаан,
Бар айтырыгларга харыылавышаан,
Бот-боттарывыска дузалажыылы!!!

...