• Бүрүткел

Жесткий диск кылдырып болур ирги бе? Иштинде чуруктарны уштуп алган болза?

0 бадылал

Экии, бо бөлүктуң кежигүннери! Дараазында айтырыгга харыылап бээрин диледим. Жесткий дискти кылдырып ап болур ирги бе? Ооң иштинде шыгжаттынган кырган-авам, кырган-ачам чуруктарын хараадаар-дыр мен. Кылдына бээр арга черле бар боор деп бодаан идегелим-биле ону ам-даа шыгжап чор мен, октаарын бодавайн. Ол ышкаш эт-херексел кылыр садыг, төп черлерге баарга, ол ам кылдынмас дээр. Шынап-ла черле болдунмас болганы ол бе???

Үрелген чылдагааны - үр ажылдааш, изээш өжуп каан. Катап кыпсырга, чырып турган чуве. ам та кандыг. 

Харыыларыңар дээш баш бурунгаар четтирдим.

Үндезини: http://vk.com/wall-51585477_266494
admin 15 Апр, 14 айтырыг салдынган
Үлежир:

1 Харыы

0 бадылал
Жесткий дискти кылбас. Ынчалза-даа иштинде билиглерни уштуп бээр улус тыптый бээр.
 
admin 15 Апр, 14 харыылаттынган

Дөмей айтырыглар

Кирип моорлаңар!

Айтырыгларыңар салбышаан,
Бар айтырыгларга харыылавышаан,
Бот-боттарывыска дузалажыылы!!!

...