• Бүрүткел

9 класс дооскаш дээди өөредилге черинче кирип ап болур бе?

+1 бадылал

Мен 9 класс дооскаш криминализм талазынче кирер дээн мен.Высшийче дужап болур мен бе?

admin 04 Июнь, 14 айтырыг салдынган
Үлежир:

1 Харыы

0 бадылал

9 класс дооскаш хоойлу ёзугаар дээди өөредилге черлеринче кирип шыдавас боор силер, ынчалза-даа рунетте 9 класс дооскан улусту база хүлээп ап турар вузтар бар деп бижип турар-дыр. Канчалдыр дээрге ол вузтарның боттарының өөредилге черлеринде белеткел курстарының (подготовительные курсы) базалары бар деп демдеглеп турар-дыр. Азы чамдык улус 9 класска өөренип тура-ла кежээки школага өөренип, ооң аттестадын ап алгаш дээди өөредилге черлеринче кирип турган улус база бар боор-дыр. 

Криминализм дээрге арай өске тодарадылга эвес-тир бе, автор? КриминалистикаКриминология деп бижиир турган эвес силер бе? Азы Криминализм деп өөредилге салбырлары бар чүве бе? Мен бир дугаар дыңнап тур мен. 
 

admin 04 Июнь, 14 харыылаттынган

Кирип моорлаңар!

Айтырыгларыңар салбышаан,
Бар айтырыгларга харыылавышаан,
Бот-боттарывыска дузалажыылы!!!

...